สิ่งคล้ายศีลคืออะไร

คือ สิ่งของหรือการกระทำที่พระศาสนจักรใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมแก่บรรดาสัตบุรุษ โดยผ่านทางการวิงวอนของพระศาสนจักร

สิ่งคล้ายศีลแตกต่างไปจากศีลศักดิ์สิทธิ์อย่างไรบ้าง

สิ่งคล้ายศีลแตกต่างไปจากศีลศักดิ์สิทธิ์ดังต่อไปนี้

  1. สิ่งคล้ายศีลไม่ได้รับการสถาปนาขึ้นโดยพระเยซูคริสตเจ้าแบบเดียวกันกับศีลศักดิ์สิทธิ์ แต่ได้รับการสถาปนาขึ้นโดยพระศาสนจักร
  2. พระเยซูคริสตเจ้าทรงโปรดพระหรรษทานโดยทางศีลศักดิ์สิทธิ์เองแต่สิ่งคล้ายศีลเป็นรูปแบบของการภาวนาซึ่งทำให้ได้รับพระหรรษทานโดยบุญกุศลของพระศาสนจักร และขึ้นกับสถานภาพของบุคคลผู้ใช้สิ่งคล้ายศีลนั้นด้วย
  3. ศีลศักดิ์สิทธิ์โปรดพระหรรษทานตามที่ศีลศักดิ์สิทธิ์นั้นๆ หมายถึงส่วนสิ่งคล้ายศีลเป็นโอกาสให้ได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้าโดยผ่านทางพระศาสนจักรเมื่อบุคคลผู้ใช้มันใช้ด้วยความเชื่อ

ผลประโยชน์ที่สำคัญๆของสิ่งคล้ายศีลมีอะไรบ้าง

1. พระหรรษทานปัจจุบัน
2. อภัยบาปเบา
3. ยกโทษชั่วคราว
4. สุขภาพแก่ร่างกายและพระพรด้านวัตถุ
5. ป้องกันจิตชั่ว

เราควรใช้สิ่งคล้ายศีลอย่างไร

ด้วยความเชื่อและความศรัทธาและอย่าไปใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องลางของขลังนอกรีต

ข้อมูลจาก : หนังสือถาม-ตอบ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก, หน้า 95-97