ภาพและข่าวโดย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

     แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดชุมนุมคริสตชนใหม่ เมื่อวันที่     23-24พฤษภาคม 2009 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน มีคริสตชนใหม่  พ่อแม่อุปถัมภ์และพี่เลี้ยง (Sponsors) จากวัดต่างๆ ดังนี้ อาสนวิหารอัสสัมชัญ จำนวน 26 คน วัดเซนต์จอห์น 5 คน    วัด    พระแม่มหาการุณย์ 11 คน วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 2 คน วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ 4 คน วัดโทมัสอไควนัส  มีนบุรี 1 คน                 วัดดอนบอสโก  4 คน รวม 53 คน   เจ้าหน้าที่ 8 คน
       ในช่วงเช้าของวันที่ 23 พฤษภาคม 2009 ของงานชุมนุมคริสตชนใหม่ในครั้งนี้ มีกิจกรรม การแบ่งปันในหัวข้อ
“จงติดตามพระจิตเจ้า”   โดยคุณพ่อวิทยาแก้วแหวน เจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน จ.อยุธยา และในช่วงบ่ายเริ่มด้วย “วจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป”       โดยคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช ผู้ช่วยเจ้าอาวาส   วัดนักบุญเปโตร สามพราน ต่อด้วยการนำพิจารณาบาปจาก บาปต้น 7 ประการ พระบัญญัติสิบ    ประการ พระบัญญัติพระศาสนจักร และให้แต่ละคนไปสารภาพบาปกับพระสงฆ์ ซึ่งมีคุณพ่ออีก 3 องค์มาช่วยฟังแก้บาป คือ        คุณพ่อเอกชัย โสรัจจกิจ คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ และคุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม

     ต่อมาในเวลา 16.00 น. คริสตชนใหม่เข้าเยี่ยมชมสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด  กฤษบำรุง โดยมีคุณพ่อเอกชัย       โสรัจจกิจ จิตตาธิการสักการสถานฯ เป็นวิทยากรนำเสนอประวัติบุญราศีด้วยวีดีทัศน์และอธิบายเพิ่มเติม คุณครูลักษณา กิจบำรุง  และคุณจันทร์เพ็ญ สุทธาธาร เป็นวิทยากรให้การอธิบายเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของสักการสถานฯ
     และในเวลา 17.30 น. มีพิธีมิสซาฯงานชุมนุมคริสตชนใหม่ โดย
คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ อุปสังฆราชเป็นประธาน และคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม   ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม ร่วมในพิธีมิสซาฯ ด้วย และในช่วงค่ำมีการสวดสายประคำ 10 บท   และต่อด้วยการ สนทนาธรรม อีกเล็กน้อยกับ พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม   (ซึ่งท่านเป็นผู้ริเริ่มให้มีการชุมนุนคริสตชน   ใหม่ในระดับสังฆมณฑล ตั้งแต่ปีค.ศ.2000 ขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม )

     ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2009 มีการภาวนาทำวัตรเช้าร่วมกัน มอบของที่ระลึกจากพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ และถ่ายรูปหมู่พร้อมกัน จากนั้นเดินทางไปร่วมสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์      ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ซึ่งมีพระคุณเจ้า ไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู เป็นประธาน และในโอกาสนี้พระคุณเจ้าได้กล่าวต้อนรับคริสตชนใหม่อย่างเป็นทางการด้วยความยินดีด้วย
   อนึ่ง ในการจัดงานชุมนุมคริสตชนใหม่ แผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ ได้เริ่มจัดครั้งแรกในปี ค.ศ. 2000 – ปัจจุบัน ซึ่งมีคริสตชนใหม่มาร่วมงานชุมนุมฯในแต่ละปี ประมาณ 60-70 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนผู้รับศีลล้างบาปผู้ใหญ่ทั้งสังฆมณฑลประมาณปีละ 180-200 คน
     ในโอกาสนี้ขอขอบคุณพระสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน พี่เลี้ยง (Sponsor)  พ่อแม่อุปถัมภ์ และญาติพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนในการสอนคำสอน และเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกับคริสตชนใหม่   ขอพระเป็นเจ้าอวยพรทุกท่าน และร่วมกันภาวนาแก่คริสตชนใหม่ให้มีความเข้มแข็งในความเชื่อ และเป็นลูกที่ดีของพระตลอดไป