โครงการของแผนกคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ 2011

(1/1)

joyful:
แต่ละปี หน่วยงานต่างๆจะทำรายงาน อยากทราบภาพรวมและทิศทางของศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2011/2554 จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์บ้าง หรือเป็นแนวทางในการทำโครงการระดับต่างๆบ้าง เช่นในโรงเรียน ศูนย์คำสอนประจำคณะนักบวช

deundee:
กระทู้
แต่ ละปี หน่วยงานต่างๆจะทำรายงาน อยากทราบภาพรวมและทิศทางของศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2011/2554 จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์บ้าง หรือเป็นแนวทางในการทำโครงการระดับต่างๆบ้าง เช่นในโรงเรียน ศูนย์คำสอนประจำคณะนักบวช


เมื่อพูดรายงานซึ่งเป็นการสรุปผลการดำเนินงานตลอดปีนั้น เป็น1.การมองกิจกรรมที่ทำในปีที่แล้ว  ที่มีจุดดี จุดแข็ง อุปสรรคที่ทำให้ไม่ถึงเป้าหมายเต็มร้อย
2.แล้วดูกิจกรรมปัจจุบันที่ได้พัฒนา เพิ่มคุณภาพและปริมาณคนที่ร่วมโครงการจากปีที่แล้ว
3.แล้วต้องสรุปกิจกรรมปัจจุบันให้ได้ว่า ควรปรับปรุงกิจกรรมปัจจุบันอย่างไรบ้าง เพื่อตัดโครงการที่ได้ผลน้อย และเพิ่มโครงการที่แยกสาขาจากโครงการเดิมออกมา เช่น เพิ่มผู้รับการอบรม เป็นต้น

+++
ประเมินผลศูนย์คำสอน ควรเทียบกับแผนภูมิ (เพื่อประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
แล้วเทียบกับโครงการระดับชาติ (หนังสือ “แรงบันดาลใจ (ร่าง) คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนในประเทศไทย และแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ. 2011-2015

ประเมินผลแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ 2010 ขึ้นกับฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 2011
1.แผนภูมิบริหารงาน จะต้องทำเป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อตรงกับการจัดวางบุคลากรให้เข้ากับเงินเดือนซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานที่สูงขึ้นเป็นหลัก ในแต่ละปี มีคนลาออก สมัครเข้าใหม่ งานมากขึ้นก็ต้องของบประมาณเพิ่มสำหรับปีต่อไป หรือเมื่อลดงาน / โครงการที่ไม่ได้ผลออกไป ก็ปรับแผนภูมิเพื่อโยกย้ายบุคลากรไปอีกหน่วยงานอื่น
      ส่วนแผนภูมิบริหารงาน แผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ มีคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุมเป็นผู้จัดการแผนก ขณะเดียวกันท่านยังเป็นอาจารย์ประจำคณะคริสตศาสนธรรม และยังทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการ อัครสังฆมณฑลฯ
     แผนภูมิบริหารงานแผนกฯ มีฝ่ายวิชาการ  คำสอน/ พระคัมภีร์   ธุรการ/ การเงิน โสตทัศนูปกรณ์นิทรรศการ  และประสานสัมพันธ์

วิชาการ แบ่งย่อยเป็น เนื้องาน   ด้านหลักสูตร   วิชาศาสนาคริสต์ในโรงเรียน งานแปล- งานพิมพ์หนังสือ ห้องสมุด  การประสานข่าวดีเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น (Inculturation)
คำสอน/พระคัมภีร์   ได้แก่เรื่อง คำสอน- คำสอนไปรษณีย์  คำสอนสัญจร  คำสอนเด็ก (ยุวธรรมทูต – PMS) คำสอนเยาวชน คำสอนผู้ใหญ่ (RCIA)
ธุรการ / การเงิน เนื้องานด้านทะเบียน บัญชี การเงิน เลขานุการ
โสตทัศนูปกรณ์/นิทรรศการ เนื้องานได้แก่ วีดิทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สไลด์ -  เทปคาสเซท  สื่อ-อุปกรณ์-นิทรรศการ
ประสานสัมพันธ์  เนื้องานได้แก่ ประสานงานคำสอนระดับชาติ ศาสนสัมพันธ์ คำสอนด้านสังคม จิตตาธิบาล / โรงเรียน
+

หลักการประเมินผลงาน

1. นำชื่อโครงการมาวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมโครงการ หรือรับผลประโยชน์ของการจัดทำโครงการ จะใช้ โครงการปี 2011/1554 แผนกคริสตศาสนธรรม เป็นตุ๊กตา เพื่อเป็นการนำร่อง

โครงการปี 2011/1554 แผนกคริสตศาสนธรรม
1.โครงการฟื้นฟูจิตใจคริสตชนใหม่ (ฝ่ายงานธรรมทูต)

ฝ่ายงานอภิบาล
2.โครงการจัดทำสื่ออุปกรณ์คำสอนเพื่อสนับสนุนการสอนคำสอนในอัครสังฆมณฑล
3.โครงการ การศึกษา “การนำข่าวดีสู่วัฒนธรรม”
4.โครงการ นิทรรศการศาสนาคริสต์
5.โครงการ ส่งเสริมอบรมคริสตศาสนธรรมแก่เด็ก (วันอาทิตย์)
6.โครงการ ครูคำสอนบุญยาตราสู่สองคอน ปีที่ 22
7.โครงการ เรียนรู้พระคัมภีร์ทางไปรษณีย์
8.โครงการ พระคัมภีร์สัญจร ปีที่ 7
9.โครงการ รักพระคัมภีร์ (กิจกรรมศึกษาพระวรสารทั้งสี่)
10.โครงการ ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อย ปีที่ 20
11.โครงการ ฟื้นฟูจิตใจคริสตชน
12.โครงการอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 22
13.โครงการอบรมพี่เลี้ยง (Sponsors) ของผู้สมัครเตรียมเป็นคริสตชน

1.   วิเคราะห์แยกแยะกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดูโครงการของแผนกฯ ว่าเข้ากับแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑล จะเทียบเคียงกับ หัวข้อ (ตัวเลขอ้างอิง) ตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ. 2011-2015  อาจจะดูที่กลุ่มเป้าหมายก็จะง่ายขึ้น เพราะเป้าหมายที่ 1 ชุมชนศิษย์พระคริสต์ กลุ่มเป้าหมายคือ คริสตชน ส่วนเป้าหมายที่ 2 วิถีชุมชนวัด กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารวัดทั้งที่เป็นพระสงฆ์เจ้าวัด สภาวัดฯ  เป้าหมายที่ 3 กลุ่มเป้าหมายคือ คริสตชนที่จะก้าวไปสู่ผู้นำพระศาสนจักรที่ต้องรู้ทุกด้าน  เตรียมตัวเป็นแนวหน้า “ธรรมทูต” เป้าหมายที่ 4 เป็นเรื่องของสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อสนองตอบความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมายได้ ก็เท่ากับต่อจิกซอให้ได้ภาพครบแล้ว
2.   การนิเทศภายในองค์กร งานใดในแผนฯ ที่ยังไม่ทำ ถ้าเกี่ยวข้องกับแผนกคริสตศาสนธรรม ก็จะเพิ่มโครงการในอนาคต เช่น แผนฯ ข้อ 13 แผนกคริสตศาสนธรรมได้ทำตามที่บรรยายได้หมด ยกเว้น “การทำคู่มือชีวิตคริสตชน” ซึ่งแผนกส่งเสริมครอบครัวได้จัดทำแล้ว ก็จะไม่สามารถเป็นโครงการในอนาคตของแผนกคริสตศาสนธรรม

ดังนั้น 3. นิเทศภายนอก ควรมีคณะกรรมการกลางของฝ่ายบริหารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯที่รับผิดชอบเรื่องแผนฯ แบบเต็มเวลา พิจารณาว่า
1. เพื่อให้ได้ภาพรวมครบถ้วนของการนำไปปฏิบัติอย่างตามแผนฯ โดยพิจารณาว่าข้อใดบ้างในแผนฯ ที่ยังไม่มีหน่วยงานไหนทำ ก็คงเรียกประชุมพร้อมกันก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน ทั้งหัวหน้าฝ่ายฯ จนถึงผู้จัดการแผนก ว่าใครจะทำส่วนนั้น เพื่อว่า ใน ค.ศ. 2015 แผนฯนี้จะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วน และพิจารณาอุปสรรคหรือหัวข้อที่ขยายไปทำให้แผนฯ ฉบับหน้าต่อไป
2.หลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อนหรือซ้ำบุคคลเป้าหมาย หรือซ้ำหัวข้ออบรม ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณและบุคลากร
3.ผู้บริหารอัครสังฆมณฑลคงต้องมอบงานใหม่ที่ท้าทายแก่แผนกที่กล้านำร่องโครงการใหม่ๆ และพร้อมที่จะให้อภัยกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด เพราะต้องใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ เช่น การอภิบาลคริสตชนใจเย็นเฉย  เป็นต้น
4.ประสานสัมพันธ์ กับฝ่ายอื่นๆของอัครสังฆมณฑล  พิจารณาว่า
โครงการที่มีหลายแผนกร่วมกันทำ ก็จะมีเพียงแผนกเดียวที่รับผิดชอบเรื่องงบประมาณ แผนกอื่นจะไม่ตั้งเป็น “โครงการ” เป็นแต่ “งานสนับสนุน”
ส่วนงานในปีหน้า บางแผนกจะให้แผนกอื่นมาร่วมด้วย กรณีที่ขาดบุคลากรเฉพาะด้าน งานหลักของแผนกที่ขยายกลุ่มเป้าหมายไปที่สถานศึกษาซึ่งเป็นฐานการประกาศพระวรสาร เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ เช่น การฟื้นฟูจิตใจประจำปีของนักเรียนคาทอลิกอาจจะใช้หลายหัวข้อสำหรับ ซึ่งใช้วิทยากรหลายสาขาวิชา (คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ศาสนสัมพันธ์ และการเข้าสู่วัฒนธรรม คำสอนเรื่องสังคมของสมณสาสน์) ดีกว่าให้พระสงฆ์นำเข้าเงียบคนเดียว  (เนื้อหาการอบรม ควรใช้สมณสาสน์จะดีที่สุด เพราะเข้ากับยุคสมัย จึงควรมีแผนกที่ทำเป็นเพาเวอร์พอยท์สำหรับสมณสาสน์ทุกเล่ม พร้อมที่จะนำไปใช้ได้ทันที แล้วส่งไปที่แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ)
แผนกคริสตศาสนธรรมร่วมงานกับแผนกพระคัมภีร์ โดยมีคุณพ่อทัศนุ หัตถการกุศล  ตามโครงการรักพระคัมภีร์  ที่ใช้หนังสือ “คำถามกิจการอัครสาวก”  (รวมทั้งนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นด้วย)
แผนกคริสตศาสนธรรมร่วมกับสุขุม กิจสงวน ผู้จัดการแผนกจิตตาภิบาล ให้การอบรมครูจิตตาภิบาล

การประเมินผลงานของแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

1.   กลุ่มเป้าหมาย คือ คริสตชนใหม่ เนื่องจากงาน “โครงการฟื้นฟูจิตใจคริสตชนใหม่ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนิกอื่นที่กลับใจมาเป็นคริสตชน จึงขึ้นกับฝ่ายงานธรรมทูต

ตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ. 2011-2015  ข้อ 13 “ฟื้นฟูกระบวนการอบรมความเชื่อ การสอนคำสอนและการอบรมต่อเนื่องของชีวิตคริสตชน ทั้งระบบอย่างจริงจัง..โดยมีแผนงาน” ส่วนคู่มือปฏิบัติชีวิตคริสตชน แผนกส่งเสริมครอบครัวทำแล้ว”
6.โครงการ เรียนรู้พระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ (กลุ่มเป้าหมาย – ผู้ใหญ่ 170 คน (พุทธ 1 คน มุสลิม 1 คน เด็ก 58 คน) สมาชิกภายในปีเดียว 1,484 คน)
7.โครงการ ฟื้นฟูจิตใจคริสตชนใหม่
12.โครงการอบรมพี่เลี้ยง (Sponsors) ของผู้สมัครเตรียมเป็นคริสตชน (กลุ่มเป้าหมาย -  กระบวนการผู้ใหญ่รับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน)


2.   กลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรคำสอน
ตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ. 2011-2015  ข้อ 10 “เราจะมุ่งอภิบาลให้คริสตนชนดำเนินชีวิตตามกระแสเรียกที่พระเจ้าประทานให้แต่ละคน ...ด้วยการมีชีวิตที่ลึกซึ้ง มีความเชื่อที่มีชีวิตชีวาในบทบาทหน้าที่...”

ก่อนอื่น คือ การพัฒนาบุคลากรคำสอน ส่งไปรับการอบรมต่างๆ เพื่อปฏิบัติของแผนกได้ดียิ่งขึ้น   รวมทั้ง ส่งพนักงานไปดูงานต่างประเทศ การเรียนต่อในต่างประเทศ (เกาหลี) รวมทั้งให้ทุนการศึกษาสำหรับ “พี่เลี้ยงสำหรับคริสตชนใหม่ในกระบวนการผู้ใหญ่รับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนเพื่อทำหน้าที่ในกระบวนการนี้ดียิ่งขึ้น
 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อบรม  ผู้เรียน และบุคคลทั่วไปที่ใช้อินเตอร์เน็ต
ตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ. 2011-2015  เป้าหมายที่ 3 การประกาศความรักและความเมตตาของพระเจ้า ข้อ 54 “อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จึงกำหนดงานอภิบาลเรื่องสื่อคาทอลิก เครื่องมือสำคัญเพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี


ตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ. 2011-2015  54.4 ที่ว่า “สร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการผลิตสื่อที่ดี มีคุณภาพ สร้างสรรค์ และถูกต้องตามหลักความเชื่อและข้อคำสอน และตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย”

1.โครงการจัดทำสื่ออุปกรณ์คำสอนเพื่อสนับสนุนการสอนคำสอนในอัครสังฆมณฑล (กลุ่มเป้าหมาย-ทั่วอัครสังฆมณฑล รวมทั้งสังฆมณฑลอื่น)
4.โครงการ นิทรรศการศาสนาคริสต์ (กลุ่มเป้าหมาย - คริสตชนผู้ใหญ่ ครูคำสอน)
3.งานประจำ การทำเว็บไซท์


กลุ่มเป้าหมาย  คริสตชนที่เป็นเยาวชน

ตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ. 2011-2015  ข้อ 31 “พระศาสนจักรมีพันธกิจเสริมสร้างและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้รับการอบรมและพัฒนาหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยคุณค่าพระวรสาร มีวุฒิภาวะในความเชื่อ เติบโตเป็นคริสตชนอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม กล้าทวนกระแสสังคมและค่านิยมฝ่ายโลก เป็นประจักษ์พยานถึงคุณค่าพระวรสาร สามารถค้นพบและตอบสนองกระแสเรียกของตน เพราะคริสตชนทุกคนได้รับการเชื้อเชิญมีข้อผูกมัดให้แสวงหาความศักดิ์สิทธิ์ และความครบครันตามฐานะชีวิตของพวกเขา”

4.โครงการ ส่งเสริมอบรมคริสตศาสนธรรมแก่เด็ก (วันอาทิตย์) (กลุ่มเป้าหมาย– เด็ก- เยาวชนที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนคาทอลิก)
9.โครงการ ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อย ปีที่ 20

กลุ่มเป้าหมาย คือ คริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่
ตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ. 2011-2015  ข้อ 52.3 “อบรมให้คริสตชนมีความรู้คำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักรอย่างถ่องแท้ สามารถดำเนินชีวิตตามคุณค่าคำสอนนั้น อาทิ เรื่องศักดิ์ศรีและคุณค่าของชีวิตมนุษย์และสิ่งสร้าง”
11.โครงการอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 22 “หนังสือปรีชาญาณ (หนังสือโยบ สุภาษิต ปัญญาจารย์ เพลง
ซาโลมอน)(กลุ่มเป้าหมาย – คริสตชนผู้ใหญ่เกือบร้อยคน อบรมโดยคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม)

5.โครงการ ครูคำสอนบุญยาตราสู่สองคอน ปีที่ 22 (กลุ่มเป้าหมาย - คริสตชนผู้ใหญ่ ครูคำสอน

กลุ่มเป้าหมาย คือ คริสตชนผู้ใหญ่ทั้งที่เป็นนักบวชและฆราวาส
ตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ. 2011-2015  ข้อ 48.1 “การเข้าสู่วัฒนธรรม (inculturation) ..ปรารถนาเสริมสร้างชุมชนคริสตชน  โดยยึดคุณสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติไว้ ในขณะที่สร้างจิตตารมณ์พระวรสารให้เข้มแข็ง ให้ความเคารพ ชื่นชมธรรมเนียมประเพณีต่างๆ อันเป็นขุมทรัพย์ที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้แก่พวกเขา จนกลายเป็นวิถีชีวิต” 

2.โครงการ การศึกษา “การนำข่าวดีสู่วัฒนธรรม” (กลุ่มเป้าหมาย -  คริสตชนผู้ใหญ่ ครูคำสอน)

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เรียนในสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ทั้งที่เป็นคริสตชนและศาสนิกอื่น
แผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ข้อ 59 “ให้สถานศึกษา...เป็นสนามแห่งการอบรมและเป็นฐานเพื่อการประกาศข่าวดี ...เพื่อให้พระวรสารหยั่งรากลึกลงในสติปัญญาและชีวิตของทุกคน”

แผนกคริสตศาสนธรรมร่วมงานกับแผนกพระคัมภีร์ โดยมีคุณพ่อทัศนุ หัตถการกุศล  ตามโครงการรักพระคัมภีร์  ที่ใช้หนังสือ “คำถามกิจการอัครสาวก”  9.โครงการ รักพระคัมภีร์ (กิจกรรมศึกษาพระวรสารทั้งสี่)ที่ใช้แบบทดสอบ 3,569 คน
มีผู้ร่วมโครงการ “รักพระคัมภีร์”  2,627 คน (รวมทั้งนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นด้วย)

8.โครงการ พระคัมภีร์สัญจร ปีที่ 7 (เป้าหมาย – นักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกจำนวน ถึง 4,600 คน ในโอกาสฟื้นฟูจิตใจ แก่ครอบครัวคาทอลิก แก่นักเรียน วันวิชาการ วันชุมนุมยุวธรรมทูต วันรวมพลพลศีล สัปดาห์แม่พระ) รวม 10 ครั้ง

ข้อดีของการดำเนินงานของแผนกคริสตศาสนธรรม ปี 2011/2554

1.มีการประสานงานกับมีข้อดีหลายประการ เพราะงานเกี่ยวข้องกัน เช่น คุณพ่อสุขุม กิจสงวน ผู้จัดการแผนกงานจิตตาภิบาล เพื่อจัดโครงการอบรมการประสานสัมพันธ์กับฝ่ายการศึกษาด้วยการทำโครงการ
กับฝ่ายการศึกษา เช่น การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรจิตตาภิบาล กำชับผู้บริหารโรงเรียนให้ส่งครูคำสอนในโรงเรียนมารับการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน จัด “ค่ายพระคัมภีร์ ปี 2011”
แผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2011-2015  ข้อ  60.1-60.2
“ (ข้อ 60.1)จัดให้มีครูจิตตาภิบาลทีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติอย่างเพียงพอ. เพื่อทำงานเต็มเวลา ...(ข้อ 60.2)อุทิศตนร่วมงานอภิบาลและประกาศข่าวดีในสถานศึกษาและชุมชนวัด”

2.งานเด่นของแผนกคือ กระบวนการผู้ใหญ่รับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน

1.กระบวนการผู้ใหญ่รับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน ดำเนินงานตามกระบวนการอย่างดี ครบถ้วนทุกขั้นตอน
.แผนกคริสตศาสนธรรม เป็นผู้ประสานงานจัดฟื้นฟูจิตใจสำหรับคริสตชนใหม่ที่เข้าพิธีเอฟฟาธา ที่คุณพ่อเจ้าวัด
คริสตชนใหม่มา เป็นสถิติที่แน่ชัด (เพราะวัดที่ไม่มีกระบวนการนี้ ไม่ได้ส่งคริสตชนใหม่มาร่วมพิธี) ของคริสตชนใหม่  เช่น ในวันที่ 23 เมษายน 2011 มีผู้เตรียมรับศีลล้างบาปถึง 171 คน
ตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ. 2011-2015

2.งานผลิตหนังสือ สื่อและอุปกรณ์
ตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ. 2011-2015
จากหนังสือแรงบันดาลใจ (ร่าง) คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนในประเทศไทย โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรม (ประเทศไทย) ให้สนับสนุนให้มีการผลิตสื่อในศูนย์คริสตศาสนธรรมของทุกสังฆมณฑล จัดอบรมการผลิตสื่อทัศนูปกรณ์แก่ครูคำสอน จัดอบรมสัมมนาการใช้สื่อ และทัศนูปกรณ์แก่ครูคำสอน จัดบริการสื่อและอุปกรณ์ (วีดิทัศน์ เทป หนังสือ) ปรับปรุงหนังสือคำสอนให้เหมาะสม ทำคู่มือแนะแนวการอบรมคริสตศาสนธรรมของท้องถิ่น
   แผนกฯได้จัดพิมพ์หนังสือเหล่านี้

   1.หนังสือ นักบุญเปโตรอัครสาวกผู้ปฏิเสธพระเยซูเจ้า แต่รักพระองค์มาก  มีข้ออ้างอิงทางวิชาการได้
   2.หนังสือคู่มือในการอ่านหนังสือกิจการอัครสาวก 5,000 เล่ม
   3. หนังสือ การแสดงละครตามพระวรสาร ได้แก่อัศจรรย์ของพระเยซูเจ้า  เรื่องอุปมา  เหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระเยซูเจ้า เล่ม 1 และเล่ม 2 ใช้ในการสอนคำสอน นักเรียนชอบมากที่จะแสดงบทบาทสมมต เริ่มด้วยข้อพระคัมภีร์ คำแนะนำสำหรับผู้นำ  ภูมิหลัง ใช้ใน โอกาสใด ผู้แสดงและอุปกรณ์การแสดง คำถามก่อน-หลังการแสดง การภาวนา นอกจากนี้ ใช้กับการอบรมสัมมนาผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดี

2.แผ่นภาพ วิธีการใหม่ด้วยการใช้วัสดุที่ถาวรเพื่อป้ายภาพพร้อมความรู้ทางศาสนา เพื่อสถาบันการศึกษามาซื้อหรือขอยืมไปใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น พระสังฆราช 10 สังฆมณฑล พระบัญญัติ 10 ประการ
1.แผ่นวีนิลสำหรับจัดนิทรรศการ
-   พระสังฆราช 10 สังฆมณฑล  บทข้าแต่พระบิดา บททูตสวรรค์แจ้งข่าว ปีพิธีกรรม เดินรูป 14 ภาค ศีลศักดิ์สิทธิ์ ชุดประวัติคริสต์มาส  พระสันตะปาปาอดีต – ปัจจุบัน พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2
-   
2. ผลิตสื่อ วีซีดี - ดีวีดี เกี่ยวกับการ์ตูน คำสัญญาเหนือความตายของพระเยซูเจ้า พยานความจริงของพระคริสตเจ้า อัศจรรย์ศีลมหาสนิทกับการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก  สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ...
       
-   สื่อ วีซีดี – ดีวีดี ชุด “พระบัญญัติ 10 ประการ มี 5 ตอน (ใช้สำหรับพิจารณามโนธรรมก่อนรับศีลอภัยบาปครั้งแรก) ได้แก่ ลูกโคทองคำ วันสับบาโตของพระเจ้า การผจญภัยของเซ็ท คนเจ้าชู้กับโจรผู้ขโมย กล้าเผชิญกับความจริง
-   คาราโอเกะ เพื่อการฝึกร้องและรำพึงภาวนา ชุด “พระสัมผัส” ดูแล้วเพลิดเพลินมาก รูปนกเพนกวินและอื่นๆ
-   คำถาม – ตอบเกี่ยวกับพระคัมภีร์ ข้อคำสอน พร้อมเฉลย สำหรับเรียนรู้ด้วยตัวเองและเตรียมเข้าสู่สนามสอบ รวมทั้งการแข่งขันตอบพระคัมภีร์ฯลฯ

3. ทำเว็บไซท์  http://ccbkk.catholic.or.th
   -หัวข้อน่าสนใจ คำสอน 5 นาที เกร็ดคำสอน คำสอนสำหรับเด็ก คำสอนสำหรับผู้ใหญ่ รายชื่อหนังสือ อุปกรณ์
               -เพาเวอร์พอยท์สำหรับสอนคำสอนเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์
               - E – book  หนังสือที่ทางแผนกจัดพิมพ์เอง
   - ข่าววาติกัน
   -คุณธรรมประจำสัปดาห์ สำหรับสอนจริยธรรม

โครงการในอนาคต
1.E – book  หนังสือที่ทางแผนกจัดพิมพ์เอง

2.จัดทำแคตตาล็อคสินค้า (สื่อในรูปแบบต่างๆ)จัดเป็นหมวดหมู่  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการค้นหาข้อมูลก่อนสอนคริสตศาสนธรรม จริยธรรม การนำเข้าเงียบ  การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาชีวิตกลุ่มในการทำงานอย่างมีคุณภาพ

3.การจัดชุมนุมคำสอนครั้งที่ 9 ฉลองครบรอบ 36 ปีศูนย์คำสอนกรุงเทพฯ (แผนกคริสตศาสนธรรม) จัดร่วมกัลป์ฝ่ายการศึกษา ที่หอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา วันที่ 17 ธันวาคม 2011/2554  มีนิทรรศการ แจกเกียรติบัตรครูคำสอนแบบอย่าง จำหน่ายสือคำสอน แจกของที่ระลึก                                                       

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ