เด็กอนุบาลที่ถูกลืม

(1/1)

deundee:
เมื่อเราอ่านนิตยสารเกี่ยวกับครอบครัว จะมีปัญหามากมายที่ผู้อ่านถามมา เช่น
จะใหลูกเล่นคอมพิวเตอร์ตอนลูกอายุเท่าไรจึงจะเหมาะสมค่ะ

ตอบ   การเล่นคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกับดูทีวี เป็นเวลาที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถต่ำที่สุด ควรให้เล่นคอมพิวเตอร์หรือดูชีวีช้าที่สุดประมาณ 5 ขวบ

ถาม โรงเรียนประจำเป็นสถานที่ที่มีครู ฝึกกติกา สอนรวมกันหลายๆคน
-มีพลังผลักดันให้เด็กทำตามสิ่งที่ครูบอกได้ง่าย
-จุดอ่อนคือ เด็กจะเหงา คิดถึงบ้าน
- ถ้าปล่อยให้ห่างบ้านเป็นเวลานานๆ ก็มักจะมีความผูกพันกับคนในบ้านลดลง
-มีอิทธิพลของเพื่อนสูงที่ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของเด็กทั้งด้านดีและไม่ดี

แม้อยู่บ้าน ถ้าปล่อยให้คนอื่นที่ไม่มีคุณภาพดูและ หรือมีคนตามใจมากจนกลายเป็นเด็กเกเร

อยากทราบว่าจะสอนคำสอนอนุบาลให้ได้ผลอย่างไร 

joyful:

ก่อนอื่น ผู้บริหารโรงเรียนควรมีห้องศาสนาและจริยธรรม เก็บสื่อต่างๆ เพื่อให้ยืมกันเต็มที่
สภาพปัจจุบันของการสอนคำสอนอนุบาลในระบบโรงเรียน
   1.เช้าขึ้นมา เด็กอนุบาลบางคนก็มาไม่ทัน เพราะพ่อแม่ติดละครดึก เด็กก็ดูด้วย เลยตื่นสาย หลายคนไม่ค่อยมาเรียนคำสอน อีกหลายคน ก่อนเข้าโรงเรียนคาทอลิกก็บอกว่า จะให้ลูกเรียนคำสอนเพราะรับศีลล้างบาปแล้ว  แต่พอเอาจริง พ่อแม่ไปบอกเด็กว่าไม่ต้องไปเรียนคำสอน   
   2.ปัญหาที่สอง  การที่ไม่มีหนังสือคำสอนที่เป็นกิจจะลักษณะ  ส่วนใหญ่เสียเวลาไปกับการระบายสี กลัวว่า เด็กไม่เข้าใจเรื่องนามธรรม
   3.เนื่องจากนักเรียนคำสอนอนุบาลมีจำนวนน้อย จึงไปเรียนกันตามมุมต่างๆของโรงเรียน ไม่มีกระดาน อุปกรณ์อะไรทั้งสิ้น เครื่องฉายดีวีดี ซีวีดี  โต๊ะเขียนหนังสือ วาดรูป ระบายสี
   4.ขอให้ผู้ใหญ่ได้เปลี่ยนความคิด ทัศนคติเกี่ยวกับเด็กอนุบาลเสียใหม่ว่า “พูดอะไรยากๆ เด็กเขาไม่

1.เรื่องคำสอนอนุบาล ฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑลต่างๆควรจัดสัมมนา ครูที่สอนคำสอนอนุบาล เพื่อจัดทำแผนการสอนของหนังสือคำสอนอนุบาล อาจจะเริ่มจากหนังสือเรียน 3 เล่มของแผนกคริสตศาสนธรรมก่อน แต่สื่อและหนังสือ อาจใช้สิ่งที่มีอยู่ในสังฆมณฑลต่างๆ และการยกกรณีต่างๆในท้องถิ่น เช่น การช่วยเหลือพ่อแม่ของเด็กอนุบาลก็ต้องเข้ากับการดำเนินชีวิตประจำวันของเด็ก
หรืออาจนำเนื้อหาจากหลายเล่มมาทำขึ้นใหม่ อย่าลืม อ้างที่มาตามมารยาท
ช่วงสื่อ ควรหาทั้งเพลง มีดีวีดี คาราโอเกะ "พระสัมผัส" ที่แผนกคำสอนกรุงเทพฯผลิตมา

2.ห้องเรียนคำสอนอนุบาล ควรมีห้องเฉพาะ ไม่ใช่ไปเรียนใต้ต้นไม้ โรงอาหาร
3.ห้องเรียนควรประกอบด้วยเครื่องเล่นแผ่นซีดี ดีวีดี ซีวีดี (เล่นกับคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คที่อาจพกพาไปในที่ไม่มีปลั๊กไฟก็ไม่ได้) ถ้าเป็นกลุ่มย่อยไม่เกิน 10 คน อาจจะใช้ทีวีพกพาได้ เพราะรุ่นใหม่ acounetic เสียบ memory card รูปภาพ  ช่องเสียบ flash drive และชาร์จแบ็ต 4 ชั่วโมง ใช้เครื่องโดยไม่ต้องเสียบปลั๊ก 2 ชั่วโมง
4.ประเมินผลการสอนทุกสิ้นปี
5.วิธีการสอนเด็กอนุบาล จำนวนน้อย คุณครูอาจจะให้เด็กผลัดมานั่งตักคุณครู เวลาคุณครูอ่านหนังสือ หรือแนะนำให้ผู้ปกครองทำเช่นนี้
2.พ่อ แม่ ลูกมีความสุขร่วมกันในโลกของหนังสือ
โดย เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป
1.จัดมุมสบายๆในบ้านให้เป็นมุมหนังสือ เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ว่า เมื่อใดที่ต้องการหนังสือจะมาที่มุมนี้
2.จัดบรรยากาศในบ้านให้เอื้อต่อการอ่านหนังสือร่วมกัน เช่น ปิดโทรทัศน์ แล้วเปิดหนังสือทุกวันหลังอาหาร 3 มื้อ
3.อุ้มลูกนั่งตัก แล้วสื่อรักด้วยหนังสือทุกวัน และทำอย่างสม่ำเสมอ
4.อ่านเมื่อไรก็ได้ อ่านที่ไหนก็ได้ อ่านได้ทุกเวลาในทุกสถานที่
5.อ่านออกเสียงสูงๆ ต่ำๆ ทำเสียงเล็กเสียงน้อย หรือเน้นเสียง เน้นคำแล้วชี้ชวนให้ดูภาพ เพื่อกระตุ้นให้ลูกเกิดความสนใจ ในขณะที่อ่านให้กอด สัมผัส และหยอกเย้าลูกไปด้วย
6.ในกรณีที่อ่านหนังสือไม่ออกให้ใช้ภาพในหนังสือ เป็นประเด็นในการชี้ชวนและพูดคุยกับลูก
7.ต้องใส่ใจและแสดงการตอบรับทุกครั้ง ที่ลูกแสดงความต้องการหนังสือ
8.อ่านทุกวัน วันละ 5-15 นาที
9.หัวข้อคุณธรรมที่เด็กอนุบาลพอฝึกหัดตนได้
หัวข้อคุณธรรม
ัในระดับอนุบาล 3-5 ปี หลักสูตรการศึกษาของ Charlotte Mason กำหนดไว้ว่าต้องฝึกฝนนิสัยดังต่อไปนี้
* Accuracy : ความระมัดระวัง
* Attention ความตั้งใจ
* Candor ความจริงใจ ตรงไปตรงมา
* Cleanliness : การรักษาความสะิอาด
* Courtesy ความมีมรรยาท
* Even Temper : อารมณ์สมำ่เสมอ
* Gentleness : นุ่มนวล
* Kindness : เอืื้อเฟื้อ
* Modesty อ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพ
* Neatness : ปราณีต
* Obedience : เชื่อฟังคำสั่ง
* Order  ระเบียบวินัย
* Perfect Execution :
* Punctuality ตรงเวลา
* Regularity ความสมำ่เสมอ
* Remembering ความจดจำ
* Respect ความเคารพ
* Thoroughness ความละเอียดถี่ถ้วน
* Truthfulness ความซื่อสัตย์สุจริต


6.ส่งครูไปเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพรานจัดทุกปี ต่อเนื่อง 3 ปี
7.ผู้บริหารจัดประชุมผู้ปกครองคาทอลิกของเด็กอนุบาลคาทอลิก เพื่อเชิญชวนให้สอนคำสอนและดำเินินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น สวดก่อนรับประทานอาหาร ก่อนนอน การแก้ปัญหาต่างๆตามจิตตารมณ์ความรัก รับใช้และให้อภัยของพระเยซูเจ้า
7.เรื่องหนังสือเท่าที่พอจะแนะนำได้ ถ้าไม่อยากรบกวนผู้ปกครอง
++++

ขอสำรวจหนังสือและสื่อคำสอนอนุบาลที่มีใช้กันในพระศาสนจักรคาทอลิก อาจจะตกสำรวจบ้าง

1.หนังสืออนุบาล 1-3 ที่กำลังติดตลาดตอนนี้ ผลิตโดยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ซึ่งมีแผนการสอนอย่างดีควบกับแบบฝึกหัดที่มีรูปเล่มกะทัดรัด ระบายสี
แต่ยังขาดการแนะนำสื่อต่างๆ
นอกจากนี้ จุดประสงค์ของฝ่ายงานอภิบาลและการแพร่ธรรมคณะภคินีเซนต์ปอลฯ แห่งประเทศไทย “ตระหนักถึงนห้าที่หลักในงานจิตตาภิบาลนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นคาทอลิก โดยการถ่ายทอดและปลูกฝังความเชื่อคริสต์ศาสนา ให้นักเรียนได้รู้จักพระเจ้า รักเพื่อนมนุษย์ และดำเนินชีวิตอย่างคริสตชนที่ดี ผ่านทางการเรียนคำสอน ตั้งแต่ระดับก่อนประถามศึกษา (3 ขวบป จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (18 ปี)..
ฝ่ายงานอภิบาลและการแพร่ธรรมคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
7 ถนนคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพฯ 10500
 โทร. 02-235 5779
.” อีเมล spcpastoral@windowslive.com
+
ส่วนคำชี้แจง ที่เป็นประโยชน์สำหรับระดับชั้นอื่นด้วยคือ คณะเซนต์ปอลจัดทำแผนการสอนคำสอนของครูและหนังสือกิจกรรมคำสอนของนักเรียน ได้แก่ ระดับอนุบาล 1-3 / ระดับประถมศึกษา 1-6 / มัธยมศึกษา เล่ม 1-6
+
ระดับประถม 1- มัธยมปีที่ 6 ใช้โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาตามหนังสือชุดชีวิตคริสตังทั้ง 9 เล่ม ที่จัดทำโดยศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ เมื่อ พ.ศ 2550
   ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถคนคว้าเนื้อหาเพิ่มเติมได้จาก หนังสือศักดิ์ศรีคริสตชนเล่ม 1-2 หนังสือทางสู่พระเจ้าของข้าพเจ้า หนังสือความรักของพระเจ้าและประชากรของพระองค์ (พันธสัญญาเดิม) หนังสือเรื่องน่าทึ่งของพระเยซูเจ้าชาวนาซาแร็ธ และหนังสือพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักรของพระองค์ ทั้งหมดจัดพิมพ์โดยคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
+++เคล็ดลับในการใช้กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
1.ให้นักเรียนทำงานด้วยตนเอง
2.ครูพูดนำร่องในการปฏิบัติงาน (กระตุ้นความคิดดดยการสาธิต บรรยาย ฯลฯ เพื่อให้เกิดความหลากหลายตามความเหมาะสมของเนื้อหา)
3. หลังผลงานสำเร็จ ไม่ควรเติมแต่ง และแตะต้องงานของเด็ก (เพราะจะทำให้เด็กขาดความเชื่อมั่นในตนเอง)
4.ต่อยอดความคิดและชื่นชมในส่วนที่ดี (สร้างแรงเสริมในแนวบวก)
ข้อคิด
“วิธีการทั้งหมดนี้ จะช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจความรักของพระเจ้า โดยมีคุณครูเป็นตัวแทนในการแสดงความรัก ความเมตตา การให้อภัย และแสดงความเชื่อในพระเจ้าอย่างจริงใจ
-   ชั่วโมงคำสอนเป็นชั่วโมงอันมีค่าที่เด็กจะได้สัมผัสพระเจ้า พร้อมคุณครูด้วย
ประสบการณ์ของความรัก
+++
จะยกตัวอย่างจากแผนการอสนคำสอนคริสตชน ระดับอนุบาล 1 (35 บาท) ส่วนหนังสือกิจกรรม (นักเรียน เล่มละ 25 บาท) มีผังมโนทัศน์ กิจกรรม (Mind Mapping)
ฝ่าย..
การจัดหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (คำสอน)
+++

ชั้น อนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 1-2
หน่วย    ชื่อหน่วยการเรียนรู้ / หน่วยย่อยการเรียนรู้         จำนวนคาบ
1   พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งในธรรมชาติ         
         -สร้างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว ท้องฟ้า แสงสว่าง
         อากาศ น้ำ และสิ่งต่างๆ               8
                               -สร้าง ต้นไม้ พืช ดอกไม้ และสัตว์ต่างๆ         6
+++
ชั้น อนุบาลปีที่ 2    ภาคเรียนที่ 1-2
2   พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเรา
         - พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์               6
          - ครอบครัวของฉัน คือ สิ่งสร้างของพระเจ้า         6
         - พระเจ้าประทานชีวิตให้แก่ฉัน            6
++++++++++++++++++++++
อนุบาล 2
หน่วย    หน่วยการเรียนรู้                  จำนวนคาบ
1   ความหมายของการทำสำคัญมหากางเขน            5
2   พระคัมภีร์กับชีวิต                     5
3   พระคัมภีร์กับชีวิต                     5
4   พระคัมภีร์กับชีวิต                     5
5   พระคัมภีร์กับชีวิต                     5
6   พระคัมภีร์กับชีวิต                     5
7   พระเจ้าประทานของขวัญพิเศษ               5
8   พระเจ้าประทานของขวัญพิเศษ               5
9   บทภาวนาและความหมายของคำว่า อาแมน            5
10   บทภาวนาและความหมายของคำว่า อาแมน            5
++++++++++
ชั้น อนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 1-2
หน่วยที่      ชื่อหน่วยการเรียนรู้ / หน่วยย่อยการเรียนรู้      จำนวนคาบ
  1                        พระเจ้ารักฉัน                     5
      2      ฉันรักพระเจ้า                     7
            3.      ฉันถวายเกียรติพระเจ้าด้วยบทสิริพึงมี            5
   4.      พระเจ้าส่งพระบุตรมาเพื่อช่วยฉัน            5
   5.      นักบุญเป็นแบบอย่างการเป็นลูกที่ดีของพระเจ้า      8
+++
คู่มือครูสอนคำสอนเด็กอนุบาล โดยซิสเตอร์นิลุบล ทิวากร- ศูนย์อภิบาลสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สารบัญ
จิตวิทยาการสอนคำสอนตามวัย / ลักษณะของเด็กอนุบาล/หลักการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล/ข้อแนะนำในการสอนคำสอนอนุบาล / การสวัสดีเป็นสิ่งที่ดี / ซื่อเป็นสิ่งที่ดี / เรื่องเล่าเป็นสิ่งที่ดี/ โลกที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นดี / การพูดขอบคุณเป็นสิ่งที่ดี/ ความเงียบเป็นสิ่งที่ดี / การพูดคุยกับพระเป็นสิ่งที่ดี / ความเงียบเป็นสิ่งที่ดี/ การพูดคุยกับพระเป็นสิ่งที่ดี/ พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ดี/ การเลือกเป็นสิ่งที่ดี/ เทวดาดี/ ของขวัญเป็นสิ่งที่ดี /คำมั่นสัญญาเป็นสิ่งที่ดี /การเชื่อฟังเป็นสิ่งที่ดี /การแสดงความเคารพเป็นสิ่งที่ดี / ข่าวดี / ความสุข ความยินดีเป็นสิ่งที่ดี / ครอบครัวเป็นสิ่งที่ดี / การเชิญเป็นสิ่งที่ดี / ยุวธรรมทูตที่ดี / พระเยซูเจ้านายชุมพาบาลที่ดี / การขอโทษเป็นสิ่งที่ดี /แม่พระบังเกิด/ แม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด/ แม่พระแห่งสายประคำ / นักบุญเทเรซากุหลาบน้อยของพระเยซู

ตัวอย่างการนำเสนอ
บทที่ 2 ชื่อเป็นสิ่งที่ดี
เนื้อหาสาระ “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของลูก พระนามที่ศักดิ์สิทธิ์ การออกพระนามของพระเยซูเจ้าด้วยความเคารพแสดงถึงความเคารพนับถือที่เรามีต่อพระองค์ในบทเรียนนี้ เด็กๆเรียนถึงความสำคัญของชื่อ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่จะเชื่อมโยงกับพระนามของพระเยซู ซึ่งเป็นพระนามที่ศักดิ์สิทธิ์
จุดประสงค์
   1.ให้เด็กเข้าใจความหมายของชื่อของพระเยซู
   2.ให้เด็กกล่าวพระนาม “พระเยซู” ด้วยความเคารพ
กิจกรรม
-   ครูคุยกับเด็กเกี่ยวกับชื่อของพวกเขา ความหมายและความสำคัญ เช่น ทำไมถึงมีชื่อนี้ ใครเป็นคนตั้งชื่อให้ ฯลฯ
-   ครูพูดถึงชื่อของพระเยซู ใครเป็นผู้ตั้ง ชื่อนี้มีความหมายว่าอะไร
-   อ่านสดุดี 8.2 ตามครู
ปฏิบัติ
   -สวด “สิริพึงมีแด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน
   -ทุกครั้งที่ออกนาม “พระเยซู” ให้ก้มศีรษะ

หนังสืออนุบาลที่ผลิตโดยหน่วยงานอภิบาลเยาวชนซาเลเซียน
210 ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ โทร 02-731 7100-12 โทรสาร 02 7317120
1.เรื่องน่าทึ่งเหมาะแก่การระบายสี พันธสัญญาเดิม 6 เรื่อง ชีวประวัติของพระเยซูเจ้า 6 เรื่อง สีดินสอหรือสีเทียนมากกว่าสีน้ำ
สารบัญ
การสร้างโลกและโนอาห์ / อับราฮัมและอิสอัค /ยาโคบ/โยเซฟ/โมเสส / ดาวิด/ การบังเกิดและวัยเด็กของพระเยซูเจ้า /อัศจรรย์ของพระเยซูเจ้า / เรื่องเปรียบเทียบของพระเยซูเจ้า / การชโลมของพระเยซูเจ้าที่เบธานีและอาหารค่ำมื้อสุดท้าย / การรับทรมานของพระเยซูเจ้าและการเสด็จขึ้นสวรรค์
+++
หนังสือที่จัดพิมพ์โดยแผนกคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ
57 ซอยโอเรียนเต็ล บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร 0-2233-0338 ,0-2237-5276 โทรสาร 0-2233-8159  การชำระเงิน  โอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย จำกัด มหาชน สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชี มิสซังฯ-แผนกคำสอนกรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 170-2-11331-5 หรือธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.กลาง ในนามคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม (เมื่อชำระแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบโอนเงินกลับมาที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมด้วย)
1.หนังสือคำสอนอนุบาล เล่ม 1 “พระเป็นเจ้าเป็นพระบิดาของเรา”
สารบัญ
บทที่ 1   พระเป็นเจ้าทรงสร้างทุกสิ่ง
   1.1 ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว และสิ่งสร้างอื่นๆ
   1.2 แสงสว่าง น้ำ อากาศ
   1.3 พืชและสัตว์ต่างๆ
บทที่ 2 พระเป็นเจ้าเป็นพระบิดาของเรา
   2.1 พระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์
   2.2 ครอบครัวของฉันคือสิ่งสร้างของพระเจ้า
   2.3 พระองค์ประทานชีวิตให้แก่ฉัน
บทที่ 3 พระเป็นเจ้าทรงดูแลฉัน
   3.1 ผ่านทางครอบครัวของฉัน
   3.2 เมื่อฉันไปโรงเรียน
   3.3 เพื่อนๆ ของฉัน
บทที่ 4 พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้า
   4.1 ครอบครัวของพระเยซูเจ้า
   4.2 พระเยซูเจ้าเป็นพี่ชายของฉัน
   4.3 สิ่งที่พระเยซูเจ้าเจ้าสอนฉัน
บทที่ 5 ฉันเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเป็นเจ้า
   5.1 โดยทางศีลล้างบาป
   5.2 พระเป็นเจ้าสถิตกับฉัน
   5.3 ครอบครัวที่มีความสุข
++++
หนังสือคำสอนอนุบาล เล่ม 2 “พระเป็นเจ้ารักฉัน”
บทที่ 1 สิ่งสร้างของพระเป็นเจ้า
   1.1 พระเป็นเจ้าคือผู้สร้างทุกสิ่ง
   1.2 ฉันรักและดูแลสิ่งสร้างของพระเป็นเจ้า
บทที่ 2 ฉันคือใคร
   2.1 พระเป็นเจ้าสร้างฉัน
   2.2 ฉันรักพระเป็นเจ้า
   2.3 ฉันคือลูกของพระเป็นเจ้า
บทที่ 3 พระเป็นเจ้าประทานของขวัญพิเศษแก่ฉัน
   3.1 ครอบครัวของฉัน
   3.2 เพื่อนๆ ของฉัน
   3.3 ทุกคนรักฉัน
บทที่ 4 พระเยซูเจ้าของขวัญที่ยิ่งใหญ่
   4.1 พระเป็นเจ้าประทานบุคคลพิเศษให้แก่มนุษย์
   4.2 การบังเกิดของพระเยซูเจ้า
บทที่ 5 ของขวัญสำหรับพระเยซูเจ้า
   5.1 ไปเยี่ยมพระองค์ที่บ้าน (วัด)
   5.2 ฉันทำทุกสิ่งเพื่อพระองค์
++++
หนังสือคำสอนอนุบาล สำหรับอนุบาล  3
หนังสือ ฉันเป็นบุตรพระเป็นเจ้า
สารบัญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระเป็นเจ้ารักฉัน
   บทที่ 1  พระเป็นเจ้าทรงสร้างสิ่งต่างๆให้ฉัน
   บทที่ 2 ฉันเป็นบุตรพระเป็นเจ้า
   บทที่ 3   ฉันขอบพระคุณพระเป็นเจ้า
   บทที่  4   ฉันรักผู้อื่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฉันรักพระเป็นเจ้า
   บทที่ 1   ทุกอย่างมีกฎระเบียบ
   บทที่ 2   พระเป็นเจ้าประทานพระบัญญัติ
พระบัญญัติ 10 ประการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  สร้างเสริมชีวิตคริสตชน
มค. ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ , กพ. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ,มีค. สวดภาวนา,เม.ย ปัสกา, พ.ค นักบุญยอแซฟ,มิ.ย พระจิตเจ้า, กค. พระคัมภีร์, สค. แม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์,กย.แม่พระบังเกิด,ตค. สายประคำ,พ.ย นักบุญทั้งหลายและผู้ล่วงลับ,ธ.ค คริสต์มาส

+

1.คุณธรรมและคุณค่า (I AM A MIRACLE OF GOD) สำหรับสอนวิชาจริยธรรมด้วย 52 สัปดาห์ สอนตลอดปี
สารบัญ
 ปรีชาญาณ / ความชื่นชมยินดี /มิตรภาพ/ความเรียบง่าย/ความมีวินัยในตนเอง/ความสวยงาม/ความดี/ความรัก/ความเมตตา/ความเสมอต้นเสมอปลาย/ความจริงใจ/คำมั่นสัญญา/ความถ่อมตัว/การใช้เป็นประโยชน์ได้/ความไว้ใจ/ความไม่เห็นแก่ตัว/ความสามารถในการเข้าใจ/ความใจกว้าง / ความเชื่อมั่น /การสื่อสาร/ความรอบคอบ/สิ่งแวดล้อม/ความเบิกบานใจ/ความหวัง/ความจริงใจ/ความหวัง/ความจริงใจ/ความกตัญญู/ความซื่อสัตย์/ความยุติธรรม/ความขยันขันแข็ง/อิสรภาพ/การเชื่อฟัง/ความอดทน/ความสงบ/สันติ/ความซื่อสัตย์สุจริต/ความซื่อสัตย์/ความรอบคอบ/ความน่าเชื่อถือ/การให้อภัย/ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน/การไตร่ตรอง/ความเคารพ/ความรับผิดชอบ/ความเชื่อ/การยอมรับ/ความสงบ/การรับใช้/การขอบคุณ/ความสุข/ความกล้าหาญ/ความซื่อตรง/ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
วิธีนำเสนอ
มิตรภาพ
ข้อความพระคัมภีร์   ยน. 15.15
เด็กๆ มักจะพูดว่า   “เมื่อเราเล่นฟุตบอลในสนาม เรามักจะเถียงกัน เพราะเมื่อคนหนึ่งทำ            ประตูได้ แต่ล้ำหน้า เขาบอกว่า ไม่ล้ำหน้า ใช้ได้ ผมไม่อยากเป็นเพื่อนกับ         เขาอีกต่อไป เขาโกหก
เราจะตอบเขาว่าอย่างไร  -เธอควรช่วยให้เพื่อนสำนึกในสิ่งที่เขากระทำ และเป็นเพื่อกับเขาต่อไป
หยุดเพื่อคิดสักครู่   - เมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่คล้ายคลึงกันนี้ ปฏิกิริยาโดยธรรมชาติของเด็กคือ บอกว่า จะไม่เป็นเพื่อนกันอีกต่อไป จึงจำเป็นต้งอช่วยให้พวกเขาคิดถึงคุณค่าของมิตรภาพ
เพื่อนของฉัน
ให้คุยกัน
-   เธอมีเพื่อนหรือไม่
-   ทำไมเขาจึงเป็นเพื่อนกับเธอ
-   เธอรู้อะไรเกี่ยวกับเขาบ้าง
-   เขาทำอะไรเพื่อเธอบ้าง และเธอทำอะไรเพื่อเขาบ้าง
-   พูดถึงสิ่งสำคัญๆ ที่เพื่อนๆ เอาใจใส่ต่อเธอ
พระพรแห่งมิตรภาพ
เกม
อุปกรณ์
กระดาษแผ่นเล็กๆ เขียนประโยคต่างๆที่ยังไม่สมบูรณ์ เช่น
-   ฉันชอบอยู่กับเพื่อนของฉันและ...
-   ฉันพยายามเป็นเพื่อนที่ดีกับบางคน เมื่อฉัน...
-   ฉันฟังเพื่อนของฉันเมื่อ...
-   ฉันชอบเมื่อเพื่อนแบ่งปัน...
ให้ทุกคนนั่งเป็นวงกลม ส่งกระดาษที่เขียนประโยคยังไม่สมบูรณืทั้งปึกผ่านไปยังเด็กทีละคน คนแรกที่ได้รับให้ต่อประโยคในใบแรกให้จบ แล้วซ้อนไว้ข้างล่าง คนต่อไปกระทำเช่นเดียวกันจนครบทุกคน วนไปเรื่อยๆ ผู้ที่ตอบไม่ได้ต้องออกจากวง จนกระทั่งเหลือคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะ
ข้อตั้งใจประจำสัปดาห์
ฉันจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรของมิตรภาพ และฉันจะเป็นเพื่อนที่ดีของ...
2.หนังสือ “พระเจ้ารักฉัน”
3.พระเจ้าพูดกับลูกของพระองค์
4. 101 คำถามที่เด็กๆอยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า
หนังสือทั่วไป
1.หนังสือ    “74 องค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์”
2.ประวัตินักบุญตลอดปี
3.บทภาวนาฉบับปรับปรุงใหม่ของคาทอลิก
ดีวีดี พระบัญญัติ 10 ประการชุดที่ 1 ลูกโคทองคำที่ไร้ค่า/ พระบัญญัติที่ 2,3 เรื่องวันสับบาโต วันของพระเจ้า/ พระบัญญัติที่ 4,5 การผจญภัยของเซ็ธ / พระบัญญัติที่ 6,7,9 คนเจ้าชู้กับโจรผู้ขโมย /พระบัญญัติที่ 8,10 กล้าเผชิญกับความจริง
+++++++++
หนังสือที่หน่วยงานไม่ใช่คาทอลิกผลิต
1.คู่มือ ฝึกอบรมเด็กทิโมธี เรื่องการประกาศ และ 2. คู่มือครู ฝึกอบรมเด็กทิโมธี เรื่องการประกาศ
ซึงเฮิน ยัง เขียน   ควิรัน ลี และจุง ซิก คิม แปล ทั้ง 2 เล่ม
ศูนย์ทีรันนัส        39/534 ม.13 โชคชัย 4 (ซ.67) ลาดพร้าว 53 กรุงเทพฯ 10230  โทร 02-9311206 โทรสาร 02-9311703
E-mail: tyranusthai@yahoo.com
www.tyranusthai.com
คู่มือครู ฝึกอบรมเด็กทีโมธี เรื่องการประกาศ
           พระเยซูทรงบัญชาว่า จงยอมให้เด็กเข้ามาหาพระองค์ อย่าห้ามเขาเลย แต่ตามความเป็นจริงแล้วเด็กส่วนใหญ่ไปโบสถ์โดยไม่มั่นใจในข่าวประเสริฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับชะตากรรมของเขาโดยตรง กลายเป็นนักศาสนาที่อ่อนแอโดยไม่มีโอกาสที่จะได้รับการตรวจสภาพฝ่ายวิญญาณของตน เด็กเหล่านี้ไม่พ้นจากสภาพทารกฝ่ายวิญญาณเพราะไม่ได้รับการพัฒนาประสาทรับรสฝ่ายวิญญาณเกี่ยวกับพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์
       นี่เป็นสาเหตุที่จำเป็นต้องฝึกอบรมเด็กทิโมธี เรื่องการประกาศ เด็กๆ จะประสบความรอดฝ่ายวิญญาณโดยผ่านการฝึกอบรมนี้ เด็กๆ ที่ได้รับความรอดแล้วก็จะมั่นใจในความรอดของตน เด็กๆ ที่มั่นใจในความรอดของตนแล้วนั้น ก็จะประกาศข่าวประเสริฐแก่เพื่อนคนอื่นๆ การฝึกอบรมเรื่องการประกาศนั้นได้นำผลประโยชน์ทางการศึกษาต่างๆ มาให้แก่เด็กๆ ทั้งคริสตจักรและรวีฯได้เข้าใจใหม่ เรื่องสาเหตุเชิงธรรมชาติของการประกาศข่าวประเสริฐโดยผ่านการฝึกอบรมเรื่องการประกาศ ยิ่งกว่านั้นสามารถป้องกันปรากฎการณ์ที่จะกลายเป็นช่องว่างของรวีฯ ได้
ซึงเฮิน ยัง เขียน / จุงซิก คิม แปล
ราคา 60 บาท / 60 หน้า
+++++
สื่อต่างๆที่แผนกคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ ผลิตและจำหน่าย โทร 02-2330338
สื่ออื่นๆนอกเหนือจากหนังสือ           
หนังสือ
-6 นาทีพระคัมภีร์กับเด็ก
-จิตวิทยาและการสอนคำสอนตามวัย
- 101 คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า
-บทภาวนาปรับปรุงใหม่
+
ภาพระบายสี
บทวันทามารีอา อัครสาวก 12 องค์   พระคุณของพระจิต มรรคาศักดิ์สิทธิ์ ข้อรำพึงสวดสายประคำ  พระบัญญัติ 10 ประการ ประวัตินักบุญเปาโล ข้าแต่พระบิดา บทสัญลักษณ์ของอัครสาวก ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ ภาพคำสอน ขนาด 30x42 ซม. (ซิสเตอร์ซาเลเซียนผลิต) นักบุญและบุญราศีแถบเอเชีย-แปซิฟิค 12 ภาพ การฝึกอบรมเพื่อศาสนบริการชุมชน ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ปรากร (ขนาด 32X56 ซม) โปสเตอร์ปีพิธีกรรม โปสเตอร์พระสันตะปาปา โปสเตอร์แผนภูมิพระคัมภีร์ โปสเตอร์พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์
ชีทใบงาน
ภาพระบายสี พระวรสาร 4 ชุด
แผ่นภาพ                                           
1. หนังสือ พระวรสาร แบบรูปภาพ    โดย Peter McCRACKEN, C.F.C แผนกคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ แปล  มีหัวข้อใหญ่ๆ ชีวประวัติของพระเยซูเจ้า / ประเทศปาเลสไตน์ในสมัยพระคริสตื /บรรยายการบังเกิด/พันธกิจของพระเยซู /เส้นทางสู่มหาทรมาน/พระมหาทรมาน /การกลับคืนพระชนมชีพ
2.การสอนคำสอนแบบรูปภาพ (Visual Catechesis)
3.พันธสัญญาเดิมแบบรูปภาพ
4.ภาพชุดพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่
5.ภาพพระคัมภีร์สำหรับเด็ก
6.การประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพแบบรูปภาพ (Visual Kerygma)
2.นิทานเริงใจ โดยนักศึกษาศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมนิทานเริงใจ โดยนักศึกษาศูนย์อบรม
คริสตศาสนธรรม รุ่นที่ 28-29 เสนอ คุณพ่อ Andriano
3.สื่อที่เป็นวีซีดี / ดีวีดี มีจำหน่ายที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ
4.สื่อดีวีดี/ซีซีดี –
การ์ตูนพันธสัญญาเดิม
การสร้างโลก หอบาแบล อับราฮัมกับอิสอัค เมืองโสดมและโกดมราห์ โยเซฟในอียิปต์ โยเซฟพบครอบครัว โมเสส นางรูธ ซามูแอล ดาวิดและโกลิอัท  ซาโลมอน ดาเนียล เอลียาห์ เอลีชา เอสเธอร์
การ์ตูนพันธสัญญาใหม่ ชุด 1
ยอห์น บัปติส พระคริสต์ทรงบังเกิด  ลูกล้างผลาญ  ชาวสะมาเรียผู้ใจดี อัศจรรย์ของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงกลับคืนชีพ เซาโลแห่งทาร์ซัส  ผู้ตัดสินที่ยุติธรรม คนใช้ไร้เมตตา อาณาจักรสวรรค์ ทรัพย์สมบัติในสวรรค์ ศาสนบริการของเปาโลก
การ์ตูนพันธสัญญาใหม่ ชุด 2
พระเยซูบุตรพระเจ้า   ปังจากสวรรค์  ลาซารัส   บทภาวนาของพระเยซูเจ้า ผู้นำแท้จริง พบสิ่งที่หายไปแล้ว “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าเชื่อ” พระเมสสิยาห์มาแล้ว พระผู้ไถ่ เครื่องหมายแห่งกาลเวลา
สื่อวีดิทัศน์ : การ์ตูนส่งเสริมศรัทธา
อีสเตอร์สตอรี่ นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ นักบุญปาตริก นักบุญสำหรับเด็ก (1-5) ลูกแกะขาพิการ เพื่อนมหัศจรรย์ (เทวดารักษาตัว) นักบุญโยนออฟอาร์ค

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ