หมวดพิธีกรรม

รายการ

ลักษณะเนื้อหา

พิธีสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์


เป็นหนังสือประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ 3/2546 โดยแผนกคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ

ปัสกากับคริสตชน


ความหมายของเทศกาลมหาพรตและเทศกาลปัสกา 
เขียนโดยคุณพ่อมีเกล  กาไรซาบาล
จัดพิมพ์โดย ศูนย์คริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ  มีนาคม 2535

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมิสซา


อธิบายความหมายของมิสซา ขั้นตอนต่างๆ ในมิสซา จะได้เข้าใจและสามารถร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณอย่างมีความหมาย
จัดพิมพ์โดย ศูนย์คริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ  ตุลาคม  2539

โลกใหม่


วจนพิธีกรรมอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ  มี 7 แบบให้เลือก
พิมพ์ครั้งที่ 10/2544 โดยศูนย์คริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ

สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์


ได้เห็นถึงความสำคัญด้านความหมายของสัญลักษณ์  ที่ใช้เป็นประจำในพิธี หรือในชีวิตประจำวัน ได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับรากฐานของความเชื่อของศาสนาคริสต์คาทอลิก
แปลโดย บาทหลวงนรินทร์   ศิริวิริยานนท์   
จัดพิมพ์โดย ศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ /2545  

เอมมานูแอล


แบบภาพสำหรับทำด้วยตัวเอง ปฏิทินวงล้อสำหรับเตรียมรับพระคริสต์ทรงบังเกิด
เพื่อช่วยให้เราได้คุ้นเคยกับเนื้อหาและบุคคลในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม 
จัดพิมพ์โดย  ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม สามพราน  (ธันวาคม  2530)